Beboer

En andelshaver er berettiget til at fremleje eller udlåne sin bolig i perioder på i alt 3 år inden for en samlet periode på 5 år.  Bestyrelsen kan dog i ekstraordinære tilfælde give tilladelse til at fremleje i en længere periode.

Bestyrelsen skal godkende fremlejetageren og betingelserne for fremlejemålet, herunder den fastsatte leje. Materiale sendes til foreningens administrator - CEj Ejendomsadministration

Fremleje eller lån af enkelte værelser kan tillades af bestyrelsen på de fastsatte betingelser.

Ifølge vedtægterne §11.2 er det en forudsætning for tilladelse til fremleje, at andelshaveren  har beboet (= været tilmeldt folkeregisteret) andelsboligen i mindst 6 sammenhængende måneder .

Vedrørende fremleje af enkelte værelser finder reglerne i Lejelovens § 69 anvendelse:

Stk. 1: Højst halvdelen af  lejlighedens beboelsesrum til beboelse må udlejes. Det samlede antal beboere må ikke overstige antallet af beboelsesrum.

Stk. 3: Fremlejeaftalen skal indgås skriftligt og lejeren (her: andelshaveren) skal inden fremlejeperiodens begyndelse tilstille udlejeren (her:  Qvortrup Administration)en kopi af fremlejeaftalen.

Det bemærkes, at der ikke er nogen tidsmæssig begrænsning for andelshaverens ret til at fremleje en del af lejligheden – dog højst halvdelen.

Blanketten ”Lejekontrakt for beboelse” kan fås i beboerlokalet og på driftskontoret, samt downloades fra hjemmesiden her: Fremlejekontrakt

Aftalen om fremleje skal udformes skriftligt og skal indeholde:

 1. Andelshaverens navn og adresse i fremlejeperioden
 2. Andelsboligens adresse. Husk afkrydsning i feltet ”andet” og indføj ”andelslejlighed”
 3. Fremlejetagerens navn
 4. Oplysning om, hvorvidt fremlejetageren er andelshaveren bekendt, eller at denne ved fremvisning af fotolegitimation (pas, kørekort) har dokumenteret sin identitet
 5. Oplysning om fremlejeperioden start og ophør. Der skal angives en dato og det skal anføres, at lejemålet ophører uden yderligere opsigelse på denne dato
 6. Oplysning om evt. depositum og forudbetalt leje. Hvis det ene eller det andet af disse beløb overstiger 3 måneders husleje, vil denne del af aftalen være ugyldig, idet den ”stiller lejeren dårligere end efter lejeloven”. Administrationen vil ikke godkende kontrakten før dette er rettet.
 7. Oplysning om personantal, som vil bebo lejligheden, maksimalt 1 pr beboelsesrum (lejelovens regler)
 8. I § 11 skal anføres, at  hvis lejemålet varer mere end 3 måneder  skal fremlejetageren bestille dørskilt hos inspektøren. Blanket fås på driftskontoret , i fælleslokalet og kan downloades fra hjemmesiden. Prisen er kr. 750,-, som opkræves via boligafgiften.  Ligeledes anføres her, at gebyr i forbindelse med flytning p.t. kr. 500,- opkræves via boligafgiften.  Udlejer og lejer afregner disse beløb indbyrdes.

Supplerende oplysninger:

 • Fremlejeaftalen skal godkendes af foreningens administrator, før fremlejetageren flytter ind
 • Andelsboligforeningen har samme lejeretlige beføjelser overfor fremlejetageren, som andelshaveren (udlejer) har
 • Andelshaveren er som udlejer ansvarlig for, at fremlejetager overholder husordenen
 • Andelshaveren hæfter overfor foreningen for alle skader i lejligheden og /eller på ejendommen, som fremlejer forårsager
 • Aflæsning af varmemålere aftales  med Brunata.  Der vil efter varmeårets udløb fremkomme separate varmeregnskaber for perioderne før, under og efter fremlejetiden. Varmeåret går fra 1. juni til 31 maj.
 • El- og gasmålere bør udlejer og fremlejetager aflæse i fællesskab ved skifterne.
 • Der må i kontrakten ikke indgå betaling for abonnementer eller indbo.

Interesseforening for beboere i Hostrups Have

På kort sigt er formålet primært at samle de tidligere andelshaveres interesser, og tilbyde samlet juridisk bistand og evt. repræsentation i de spørgsmål der med stor sandsynlighed vil opstå i den kommende tid. 
Beboere der ikke ønsker at være medlemmer vil ikke blive informeret fremadrettet ligesom man ikke vil være omfattet af den juridiske repræsentation. Beboere der ikke er medlemmer opfordres til at opsøge egen juridisk bistand. 
Foreningen har afholdt stiftende generalforsamling, og vedtægterne er vedlagt som bilag her.

Indmeldelse foregår ved betaling af 600kr via kontooverførsel til Arbejdernes Landsbank: • Reg. Nr 5337 • Konto nr. 0241466 HUSK!: Påfør overførslen dit navn og din eksakte adresse fx HH 11, 6.tv. Overførslen gælder somindmeldelse.

Om Hostrups Have

 

Driftskontoret

Hostrups Have 40, porten - 1954 Frederiksberg C

Telefon: 35 35 78 58

Åbn. tider : Man-ons + Fre 9-10, Tor 7:30 - 9:00


Pludselig opstået skade efter kl 16, så ring til 33 33 82 82; CEJ’s hovednummer efter kl. 16, hvor der bliver oplyst, hvordan man stilles om til SSG, der har overtaget vagttelefonen efter Gravesen.